Workshop | Ethics and Integrity in Sport – New Approaches

[English version HERE]

Workshop |  Etică și integritate în sport – noi abordări

Main Organizer Institution | Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București (UNEFS)

 Co-organizers | Asociația LUMEN, Centrul de Cercetări în Științe Socio-Umane, România

Chairs |

 • Prof.univ. dr. Vasilica Grigore, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București, Școala Doctorală a UNEFS
 • Prof.univ. dr. Monica Stănescu, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București, Facultatea de Educație Fizică și Sport
 • Lect.univ. dr. Marius Stoicescu, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București, Facultatea de Educație Fizică și Sport

Overview | Organizațiile sportive internaționale, cum ar fi Agenția Mondială Antidoping și Comitetul Internațional Olimpic, au subliniat de curând importanța avertizării asupra fenomenelor de încălcare a eticii sportive, ca principală modalitate de identificare timpurie și prevenire a unor asemenea practici interzise. Studiile asupra fenomenului de avertizare în sport nu sunt numeroase, iar resursele informaţionale, ca și inițiativele educaționale, sunt limitate.

Workshopul invită la o dezbatere referitoare la rolul formării antrenorilor din perspectiva sportului curat și la implicarea acestora în promovarea măsurilor care se pot lua pentru ca sportul de performanță să reprezinte un mediu sănătos și sigur pentru copii și tineri.

Obiectivele acestui  workshop vizează:

 • Prezentarea modelelor de bună practică în domeniul avertizării sportive, la nivel internaționale
 • Identificarea opiniei specialiștilor cu privire la crearea unei platforme naționale pentru avertizarea sportivă
 • Promovarea programului destinat specialiștilor din domeniului sportului pentru formarea din perspectiva avertizării sportive

Topics |  sport, avertizare sportivă,  formare continuă

Period | 22-23 Noiembrie 2017

Registration | Please send your proposals at lumenconference@gmail.com 

Deadline workshop registration | see the deadlines page


[English version HERE]


Workshop Ethics and Integrity in Sport – New Approaches

Main Organizer Institution | National University of Physical Education and Sport – Bucharest

Co-organizers | LUMEN Association, LUMEN Research Centre in Social & Humanistic Sciences, Romania

Chairs |

 •  Prof.Ph.D. Vasilica Grigore, National University of Physical Education and Sport – Bucharest, Doctoral School
 • Prof.Ph.D. Monica Stănescu,  National University of Physical Education and Sport – Bucharest, Faculty of Physical Education and Sport
 • Lecturer Ph.D. Marius Stoicescu, National University of Physical Education and Sport – Bucharest, Faculty of Physical Education and Sport

Overview |  International sport organizations, such as the World Anti-Doping Agency and the International Olympic Committee, have recently stressed the importance of
whistleblowing in sport against the violation of sport ethics as the main way of identifying early and preventing such prohibited practices. Studies on the phenomenon of warning in sport are not numerous, and information resources, like educational initiatives, are limited.
The workshop invites for a debate on the role of training coaches from a clean sport perspective, and their involvement in promoting measures that can be taken to ensure that performance sports are a healthy and safe environment for children and young people.

The objectives of this workshop are:

 • Presenting good practice models in the field of whistleblowing in sport at international level
  Identifying the opinion of specialists about a national platform on whistleblowing in sport
 • Promoting the program for training from the perspective of whistleblowing in sport

Topics | sport, whistle-blowing in sport,  continuing education

Period |

Registration | Please send your proposals at lumenconference@gmail.com

Deadline workshop registration | see the deadlines page