Aims & Scope |

Scop & tematici |

[English version HERE]

Bine ați venit la LUMEN EDU International Scientific Conference | Education, Quality & Sustainable Development | November 22nd – 23rd, 2017 | Bucharest, Romania

Acest eveniment este realizat de Centrul de Cercetari Socio – Umane LUMEN,  Editura LUMEN și Centrul de Conferințe LUMEN, în colaborare cu co-organizatorii – Departamentul de Pregatire a Personalului Didactic al Universității Valahia din Târgoviște si Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport, Bucuresti, Romania!

Centrul de Conferințe LUMEN și-a început activitatea în 2010, având misiunea de a oferi un management profesional pentru conferințele organizate de Centrul de Centrul de Cercetari Socio – Umane LUMEN.

Scopul Centrului este de a difuza informații dintr-un cadru organizat de cercetători, academicieni, doctoranzi,  practicieni, unde pot face schimb de idei și pun bazele unei colaborări profesionale fructuoase cu specialiștii din tară și în străinătate.

Sub umbrela Centrului de Conferințe LUMEN sunt organizate conferințe naționale, internaționale, simpozioane, ateliere, discuții științifice.

Atenția experților Centrului de Conferințe LUMEN asupra detaliilor logistice și de planificare permite consiliului științific să se concentreze asupra conținutului evenimentului științific, asigurând un grad ridicat de profesionalism.

Vă uram bun venit la evenimentele LUMEN!

LUMEN EDU International Scientific Conference | Education, Quality & Sustainable Development va avea in dezbatere urmatoarele teme de discutie din sfera stiintelor educatiei, nefiind limitate la acestea:

1. Politici educationale
• Tendinte si bune practici in educatia contemporana (la nivel prescolar, scolar, universitar si postuniversitar)
• Paradigme ale educatiei contemporane
• Asigurarea calitatii in educatie
• Management educational
• Reforma, schimbare si inovare în educatie
• Educatia formala, non-formala si informala in contextul politicilor si practicilor educationale contemporane
• Autoeducatia si educatia permanenta
• Sportul in mileniul al 3-lea
2. Formarea initiala si continua a cadrelor didactice
• Mentorat si coaching in formarea profesionala a cadrelor didactice
• Profesionalizarea carierei didactice
• Formarea formatorilor
3. Psihologia educatiei
• Psihopedagogia varstelor
• Educatia elevilor cu cerinte educative speciale
• Educația copiilor supradotați
• Învatarea scolara
• Învatarea experentiala
• Cunoasterea psihopedagogica a elevului/copilului
4. Teorii si practici consiliative in educatie
• Consilierea educationala
• Consilierea vocationala/profesionala privind cariera
• Consilierea psihopedagogica
• Consilierea pentru dezvoltare personala
• Consilierea psihosociala
• Consilierea și asistența psihologică în sport și kinetoterapie
5. Domenii ale pedagogiei
• Pedagogie generala/Fundamentele pedagogiei/Teoria generala a educatiei
• Teoria si metodologia instruirii/Didactica generala
• Teoria si metodologia curriculumului
• Teoria si metodologia cercetarii pedagogice
• Sociologia educatiei (Pedagogia sociala, Pedagogia familiei, Pedagogia muncii, Pedagogia mass-mediei etc.)
• Pedagogia artei
• Pedagogia filozofica (Filozofia educatiei)
• Pedagogia antropologica
6. Didactici specializate
• Didactica disciplinei
• Didactica domeniului/ariei curriculare
• Pedagogia educației fizice
• Pedagogia sportului
• Noile educații
7. E-Learning si Software in educatie
• Invatamant la distanta
• Tehnologii e-Learning
• Proiecte si experiente e-Learning
• e-Tutoring & Mentoring
• e-Learning pentru devoltare sustenabila


[English version HERE]


Aims & Scope |

LUMEN EDU International Scientific Conference | Education, Quality & Sustainable Development | November 22nd – 23rd, 2017 | Bucharest, Romania

This event is developed by LUMEN Research Center and Social Humanistic Sciences, LUMEN Publishing House and LUMEN Conference Center, in collaboration with the co-organizers – the Teacher Training Department of Valahia University of Targoviste and the National University of Physical Education and Sport, Bucharest, Romania!

LUMEN Conference Center started its activity in 2010, with the mission to provide professional management for conferences organized by the LUMEN Research Center for Social and Humanistic Sciences.

The purpose of the Centre is to disseminate information from research conducted by academics and undergraduate, master, doctoral, post-doctoral students, practitioners, in an organized framework, where they can share ideas and lay the groundwork for fruitful professional collaboration with specialists from the country and abroad.

Under the umbrella of the LUMEN Conference Centre there are organized national and international conferences, symposia, workshops, scientific discussions.

The attention of the LUMEN Conference Centre experts on logistics and planning details allows the Scientific Board to focus on the scientific event content, ensuring a high degree of professionalism.

We welcome you to events LUMEN!

Our conference will bring into debate the following  educational sciences topics, but not limited to:

1. Educational policies
• Trends and good practices in contemporary education (at preschool, school, university and postgraduate level)
• Paradigms of contemporary education
• Quality assurance in education
• Educational management
• Reform, change and innovation in education
• Formal, non-formal and informal education in the context of contemporary educational policies and practices
• Self-education and permanent education
• Sport in the 3rd millennium
2. Initial and Continuing Teacher Training
• Mentoring and Coaching in Teacher Training
• Professionalization of the teaching career
• Training of trainers
3. Psychology of education
• Psychopedagogy of ages
• Educating pupils with special educational needs
• Education of gifted children
• School learning
• Experential learning
• Psycho-pedagogical knowledge of the pupil/child
4. Counseling theories and practices in education
• Educational counseling
• Vocational / professional / career counseling
• Psycho-pedagogical counseling
• Counseling for personal development
• Psychosocial counseling
• Counseling and psychological assistance in sport and Kinetotherapy
5. Fields of pedagogy
• General Pedagogy / Fundamentals of Pedagogy / General Theory of Education
• Theory and methodology of training / General didactics
• Curriculum Theory and Methodology
• Theory and Methodology of Pedagogical Research
• Sociology of education (Social pedagogy, Family pedagogy, Labor pedagogy, Media pedagogy, etc.)
• Pedagogy of Art
• Philosophical Pedagogy (Philosophy of Education)
• Anthropological pedagogy
6. Specialized didactics
• Didactics of the discipline
• Didactics of curricular area
• Physical education pedagogy
• Sport pedagogy
• The new education
7. E-Learning and Software in Education
• Distance learning
• e-Learning technologies
• Projects and e-Learning experiences
• e-Tutoring & Mentoring
• e-Learning for sustainable development