Workshop | Ways of valuing the Responsible Research and Innovation […]

Workshop | Ways of valuing the Responsible Research and Innovation dimensions in innovative approaches related to scientific contents

[English version HERE]

Workshop Title | Modalități de valorificare a dimensiunilor Cercetării Responsabile și Inovării (RRI) în abordarea inovativă a conținuturilor științifice

Main Organizer Institution | Universitatea Valahia din Târgoviște, România – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Co-organizers | Asociația LUMEN, Centrul de Cercetări în Științe Socio-Umane, România

Chairs |

Prof. univ. dr. Gabriel Gorghiu, Universitatea Valahia din Târgoviște, România – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic;

Conf.univ.dr. Laura Monica Gorghiu, Universitatea Valahia din Târgoviște, România – Faculty of Sciences and Arts

Lect.univ.dr. Ana Maria Aurelia Petrescu, Universitatea Valahia din Târgoviște, România – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Lect.univ.dr. Gabriela Alina Anghel, Universitatea Valahia din Târgoviște, România – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Overview | În contextul educației contemporane, misiunea cadrului didactic este una deosebit de complexă, de natură informativă dar mai ales formativă. Dincolo de transmiterea unor informații, profesorului îi revine rolul de a facilita conexiunea dintre cunoștințele științifice, deseori aride, și viața cotidiană  a elevilor săi, precum și rolul de a-i instrumenta pe aceștia cu o serie de cunoștințe, atitudini și aptitudini privind în principal activitățile de experimentare, transformându-i pe elevi în mici cercetători. În acest context, elevii află că cercetarea și inovarea trebuie să respecte o serie de principii de etică socială, să fie benefică pentru societate și pentru individ, să ia în calcul raportul dintre beneficii și riscuri, să contribuie la progresul umanității, să se subordoneze unor scopuri pozitive etc. Prin acest workshop, ne propunem să identificăm, împreună cu cadrele didactice participante, cele mai eficiente modalități de valorificare a dimensiunilor Cercetării Responsabile și Inovării în abordarea inovativă a conținuturilor diferitelor discipline de învățământ.

Obiectivele acestui  workshop vizează:

  • Familiarizarea cadrelor didactice participante cu conceptul de Cercetare Responsabilă și Inovare, precum și cu dimensiunile acesteia;
  • Prezentarea unor modele de bune practici educaționale privind exploatarea dimensiunilor Cercetării Responsabile și Inovării în domeniul Științelor;
  • Identificarea unor strategii didactice adecvate implementării dimensiunilor RRI în contextul diferitelor discipline de învățământ;
  • Elaborarea unor matrice de specificații, menite să realizeze joncțiunea dintre competențele specifice diferitelor discipline și dimensiunile RRI.

 Topics | Cercetare Responsabilă și Inovare (RRI), dimensiuni ale RRI, competențe specifice,  proiectare didactică, strategii didactice.

Period |

Registration | Please send your proposals at lumenconference@gmail.com

Deadline workshop registration | see the deadlines page


[English version HERE]


Workshop Title | Ways of valuing the Responsible Research and Innovation dimensions in innovative approaches related to scientific contents

Main Organizer Institution | Valahia University Targoviste, Romania – Teacher Training Department

Co-organizers | LUMEN Association, LUMEN Research Center in Social & Humanistic Sciences, Romania

Chairs |

Prof. Ph.D. Gabriel Gorghiu, Valahia University Targoviste, Romania – Teacher Training Department;

Assoc.Prof. Ph.D. Laura Monica Gorghiu, Valahia University Targoviste, Romania – Faculty of Sciences and Arts.

Lect. Ph.D. Ana Maria Aurelia Petrescu, Valahia University Targoviste, Romania – Teacher Training Department

Lect.univ.dr. Gabriela Alina Anghel, Valahia University Targoviste, Romania – Teacher Training Department

Overview | In the context of contemporary education, the mission of the teaching staff is a very complex one, in general informative, but mostly formative. Beyond the transfer of the knowledge, the teacher has the role of facilitating the connection between scientific knowledge, often arid, and the everyday life of the students, as well as the role of instructing them with a series of knowledge, attitudes and skills concerning mainly to experimenting, turning so the students into small researchers.

In such context, the students learn that research and innovation must respect a set of principles of social ethics, being beneficial to society and the individual, taking into account the relationship between benefits and risks, contributing to the progress of humanity, subordinating positive goals etc.

Through this workshop, we aim to identify, together with the participating teachers, the most effective ways to capitalize on the dimensions of Responsible Research and Innovation in the innovative approaches to the contents of different educational subjects.

The objectives of this workshop are:

  • Familiarizing the participating teachers with the concept of Responsible Research and Innovation, as well as its declared dimensions;
  • Presenting models of good educational practice on exploiting the dimensions of Responsible Research and Innovation in the field of Sciences;
  • Identification of appropriate didactic strategies for the implementation of RRI dimensions in the context of different educational subjects;
  • Elaboration of a matrix of specifications, designed to achieve the connection between the specific disciplines and the RRI dimensions.

Topics | Responsible Research and Innovation (RRI), RRI dimensions, specific competences, didactic projecting, didactic strategies

Period |

Registration | Please send your proposals at lumenconference@gmail.com

Deadline workshop registration |  see the deadlines page